Obsah

Povinné zverejňovanie

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
10.10.2018

Zmluva o dielo

1/2018

390,00 EUR tristodeväťdesiat

Bánovská regionálna rozvojová agentúra, Školská 31, 957 01 Bánovce nad Bebravou

Obec Kostolná-Záriečie

20.09.2018

Zmluva o poskytnutí grantu

2018/0771

1 804,12 EUR jedentisícosemstoštyri eur 12/100

Obec Kostolná-Záriečie

Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne

20.08.2018

Zmluva o dielo č. 1/2018

1/2018

16 440,00 EUR šestnásťtisícštyristoštyridsať

Zepelin, s.r.o.

Obec Kostolná-Záriečie

20.08.2018

DODATOK č. 1 k Zmluve o spolupráci pri zbere použitého šatstva

DODATOK č. 1 k Zmluve č. 09042013

nula

Peter Kucharčík

Obec Kostolná-Záriečie

23.07.2018

Zmluva o dielo

1/2018

390,00 EUR tristodeväťdesiat

Bánovská regionálna rozvojová agentúra, Školská 31, 957 01 Bánovce nad Bebravou

Obec Kostolná-Záriečie

23.07.2018

Kúpna zmluva o prevode hnuteľnej veci

19072018

100,00 EUR jedensto

Obec Kostolná-Záriečie

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

23.07.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie

18072018

2 000,00 EUR dvetisíc

Rímskokatolícka cirkev farnosť Drietoma

Obec Kostolná-Záriečie

23.07.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie

2018/0392

800,00 EUR osemsto

Obec Kostolná-Záriečie

Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne

27.06.2018

Zmluva o vytvorení diela

25062018

270,00 EUR dvestosedemdesiat

Ing. arch. Július Bruna

Obec Kostolná-Záriečie

18.06.2018

Dodatok č. 2 k Zmluve o vytvorení diela

12062018

500,00 EUR päťsto

Mgr. Igor Zmeták, PhD.

Obec Kostolná-Záriečie

18.06.2018

Rámcová dohoda o spolupráci

18062018

podľa dohody

StarDOS n. o.

Obec Kostolná-Záriečie

12.06.2018

Zmluva o vykonávaní zberu a výkupu vyhradeného prúdu odpadu na území obce Kostolná-Záriečie

31052018

výmena za toaletný papier a iné hygienické výrobky

P & P import s. r. o.

Obec Kostolná-Záriečie

31.05.2018

Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere kuchynského odpadu

15052018

výmena za dojednanú odmenu

Trafin Oil SK, s. r. o.

Obec Kostolná-Záriečie

30.05.2018

Nájomná zmluva č. 113/2018 o nájme hrobového miesta na pohrebisku obce Kostolná-Záriečie

113/2018

35,00 EUR tridsaťpäť

Zvebíková Ľubica

Obec Kostolná-Záriečie

16.05.2018

Zmluva č. 826669001-4-2018-ZOBZ o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena

826669001-4-2018-ZOBZ

1 590,00 EUR bez DPH

Obec Kostolná-Záriečie

Železnice SR, Bratislava

16.05.2018

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

131/2017

800,00 EUR

Obec Kostolná-Záriečie

Boržík&partners, s.r.o., Gallayova 11, 841 02 Bratislava

16.05.2018

Zmluva o združenej dodávke plynu

09032018

18,70 €/MWh

Obec Kostolná-Záriečie

innogy Slovensko s.r.o.

30.04.2018

Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 2158/2015

2158/2015 Dodatok č. 1

nula

Obec Kostolná-Záriečie

Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s., Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín

20.04.2018

Zmluva o zbere elektroodpadu

14042018

bez odplaty

Obec Kostolná-Záriečie

ROVAMI s. r. o.

27.03.2018

Nájomná zmluva č. 112/2018 o nájme hrobového miesta na pohrebisku obce Kostolná-Záriečie

112/2018

35,00 EUR tridsaťpäť

Cingel Ladislav

Obec Kostolná-Záriečie

23.03.2018

Zmluva o poskytovaní právnych služieb

23032018

70,00 EUR sedemdesiat za hodinu

Obec Kostolná-Záriečie

LAW FIRM s.r.o.

27.02.2018

Dodatok č. 1 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov

09062016-1

nula

Obec Kostolná-Záriečie

NATUR-PACK, a. s.

19.01.2018

Zmluva o zabezpečení zimnej údržby

20122017

20,00 EUR dvadsať za hodinu bez DPH

Roľnícke družstvo podielnikov, 913 04 Chocholná-Velčice

Obec Kostolná-Záriečie

08.01.2018

Zmluva o dielo

BP1711

2 877,00 EUR dvetisícosemstosedemdesiatsedem

Ing. arch. Anna Pernecká, Architektonický ateliér BP

Obec Kostolná-Záriečie

08.01.2018

Zmluva o poskytnutí služby č. Z1709M

Z1709M

2 175,00 EUR dvetisícstosedemdesiatpäť

Ing. arch. Marianna Bogyová

Obec Kostolná-Záriečie

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: