Obsah

VZN - dokumenty

2018

VZN č. 55/2018, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu obce (ZaD č.1 ÚPN-O) Kostolná-Záriečie

KZ_ZaD1_VZN 55_2018.pdf Stiahnuté: 90x | 26.11.2018

VZN č. 54/2018 o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane

VZN 54_2018 vylepovaní.pdf Stiahnuté: 93x | 23.10.2018

VZN č. 53/2018 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodnení obsahu žúmp podľa miestnych podmienok obce Kostolná-Záriečie

vzn 53_2018 nahradne zasobovanie.pdf Stiahnuté: 89x | 23.10.2018

VZN č. 52/2018 o stanovení výšky a spôsobe platenia úhrad za niektoré služby a nájom poskytované obcou Kolstolná-Záriečie

VZN 52_2018 Poplatky za služby.pdf Stiahnuté: 134x | 09.04.2018

VZN č. 51/ 2018 dodatok č. 2 k VZN č. 44/2016

VZN 51 o odpadoch.pdf Stiahnuté: 118x | 09.04.2018

VZN č. 50/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce

VZN 50_2018 o poskytovani dotacii.pdf Stiahnuté: 116x | 09.04.2018

2017

VZN č. 48/2017 o niektorých podmienkach držania psov na území obce Kostolná-Záriečie

VZN-48_2017-o-psoch1_72.pdf Stiahnuté: 176x | 21.11.2017

VZN č. 49/2017 o podrobnostiach organizácie miestneho referenda v obci Kostolná-Záriečie

VZN-49-o-miestnom-referende_73.pdf Stiahnuté: 206x | 21.11.2017

2016

VZN č.46/2016 - o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN46__DZN-_2017_51.pdf Stiahnuté: 183x | 08.11.2017

VZN č.45/2016, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce

VZN-45-UPNO_49.pdf Stiahnuté: 166x | 11.11.2016

VZN č. 44/2016 o nakladaní s komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom a objemným odpadom

VZN-44-o-odpadoch2_41.pdf Stiahnuté: 154x | 09.04.2018

VZN č. 43/2016 o určení výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou Kostolná-Záriečie a príspevkov na úhradu nákladov na stravovanie

2016-06-17_40.pdf Stiahnuté: 153x | 09.04.2018

VZN č. 42/2016 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom obce Kostolná - Záriečie

2016-04-03_34.pdf Stiahnuté: 141x | 09.04.2018

2015

VZN č. 39/2015 o sociálnych službách poskytovaných obcou Kostolná-Záriečie a o stanovení výšky a spôsobe platenia úhrad za sociálne služby poskytované obcou Kostolná-Záriečie

13_2015-07-02.PDF Stiahnuté: 150x | 09.04.2018

2014

VZN č. 37/2014 o spôsobe náhradného zásobovania vodou, náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok obce Kostolná-Záriečie

VZN 37 2014.pdf Stiahnuté: 126x | 09.04.2018

2013

VZN č. 36/2013 o výstavbe, správe, údržbe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Kostolná-Záriečie

VZN 36 2013.PDF Stiahnuté: 111x | 09.04.2018

2002

VZN č. 16/2002 o určení a vymedzení miest na vylepovanie volebných plagátov

VZN 16 2002.pdf Stiahnuté: 121x | 09.04.2018

1999

VZN č. 9/1999 o reklame

VZN 9 1999.pdf Stiahnuté: 111x | 09.04.2018

1996

VZN č. 7/1996 o zákaze hazardných hier

VZN 7 1996.pdf Stiahnuté: 111x | 09.04.2018

VZN č. 8/1996 o zimnej údržbe

VZN 8 1996.pdf Stiahnuté: 123x | 09.04.2018

Stránka

  • 1