Obsah

Hospodárenie obce

Rozpočet obce

 

Zákon o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov (výber zo zákona)

§ 9 Rozpočet obce

(1) Základom finančného hospodárenia obce je rozpočet obce, ktorý sa zostavuje na obdobie jedného kalendárneho roka.
(2) Pred schválením je rozpočet obce zverejnený najmenej na 15 dní spôsobom v obci obvyklým, aby sa k nemu mohli obyvatelia obce vyjadriť; to platí aj o záverečnom účte obce, ako aj o návrhu na vyhlásenie dobrovoľnej zbierky.
(3) Prebytky rozpočtu obce možno previesť do mimorozpočtového peňažného fondu obce alebo do rozpočtu obce na ďalší kalendárny rok.
(4) Obec vedie účtovníctvo podľa osobitného zákona.9a) Ročnú účtovnú závierku obce overuje audítor.9b)Audítor overuje aj ďalšie skutočnosti ustanovené osobitným zákonom.10)
(5) Postavenie rozpočtu obce, jeho tvorbu a obsah, pravidlá rozpočtového hospodárenia, tvorbu a použitie mimorozpočtových zdrojov, spôsob finančného vyrovnávania medzi obcami, vzťahy k štátnemu rozpočtu a k rozpočtu samosprávneho kraja ustanovuje osobitný zákon.10)

Rok 2015

Rozpočet obce - 2015 Stiahnuté: 327x | 18.10.2017

Rok 2016

Rozpočet obce - 2016 Stiahnuté: 351x | 18.10.2017

Rok 2017

Rozpočet obce - 2017 Stiahnuté: 374x | 18.10.2017

Rok 2018

Rozpočet obce - 2018 Stiahnuté: 351x | 03.01.2018

Rok 2019

Rozpočet 2020-2022 titulná strana.pdf Stiahnuté: 175x | 03.06.2020

Rozpočet 2020-2022.pdf Stiahnuté: 188x | 03.06.2020

Rok 2020

Rozpočet na rok 2020-2022 Stiahnuté: 59x | 02.02.2022

Rok 2021

Rozpočet na rok 2021-2023 Stiahnuté: 50x | 02.02.2022

Rok 2022

Rozpočet na rok 2022-2024 Stiahnuté: 82x | 02.02.2022

Stránka

  • 1