Navigácia

Obsah

Materská škola

MŠ

MATERSKÁ ŠKOLA

Zriaďovateľom Materskej školy v Kostolnej-Záriečí je Obec Kostolná- Záriečie.

MŠ je v prevádzke v pracovné dni v čase od 06:45 do 15:45 hod.

Materská škola podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíja schopnosti a zručnosti, utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie, pripravuje na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí.

Výchova a vzdelávanie sa uskutočňuje v súlade so štátnym vzdelávacím programom a podľa školského vzdelávacieho programu v slovenskom jazyku.

Predprimárne vzdelávanie je povinné pre dieťa, ktoré dosiahlo 5 rokov veku do 31. augusta.

Výchova a vzdelávanie sa uskutočňuje prostredníctvom foriem denných činností:

  • hry a hrové činnosti podľa výberu detí,

  • zdravotné cvičenie,

  • vzdelávacia aktivita,

  • pobyt vonku,

  • činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena, stravovanie, odpočinok).

Organizácia výchovno-vzdelávacej činnosti je charakteristická flexibilitou striedania spontánnych a riadených činností.

Materská škola vytvára priestor pre individuálne potreby a záujmy detí. Prostredníctvom krúžku anglického jazyka sa deti oboznamujú s cudzím jazykom už v rannom detstve. Športovými aktivitami a projektmi podporujeme u detí zdravý životný štýl. Deťom každoročne v spolupráci s rôznymi organizáciami, občianskymi združeniami, pripravujeme zaujímavé aktivity, prostredníctvom ktorých deti nadobúdajú nové poznatky, zručnosti, schopnosti hravou a zábavnou formou. Materská škola v rámci zvyšovania kvality výchovno-vzdelávacieho procesu úzko spolupracuje s o. z. „Mravčeky pri MŠ Kostolná-Záriečie“.

V areáli materskej školy sa nachádza detské ihrisko s hojdačkami, vežou so šmykľavkou, oddychovými prvkami, pieskovisko. Školský dvor poskytuje dostatočný priestor pre pohybové a loptové hry, súťaže, hry a naháňačky podľa výberu detí. Deti majú k dispozícii hračky určené do exteriéru podľa ich výberu.

 

Kontakty:

Materská škola 032 64 99 952

Školská jedáleň 0902 421 904

Zriaďovateľ 032 64 99 320

_______________________________________________________________________________________

bhagcdefp