Navigácia

Obsah

Materská škola

MŠ

Kontakt na MŠ:

tel: 032 / 649 99 52

 

Materská škola Kostolná-Záriečie je vidiecka škola, ktorej zriaďovateľom je Obec Kostolná-Záriečie. Škola má  jednu zmiešanú triedu, v   ktorej je maximálne 20 detí  deti rôzneho veku. Škola má vypracovaný vlastný školský vzdelávací program  „Usilovné mravčeky.“ Tento zahŕňa 2 projekty ( 1. Zachráň strom – daruj srdce, 2. Celoročný: Ja v   krajine zázrakov) v   ktorých sú obsiahnuté učebné osnovy. V škôlke sa deti učia základom angličtiny a navštevuje ju i logopédka. Svojim útulným prostredím, priestormi, počtom detí a   individuálnym prístupom  k   nim pôsobí škola rodinne.

Súčasťou je vlastný areál, ktorý je určený len pre účely školy. Keďže nemá vlastnú kuchyňu, obedy sú dovážané denne zo základnej školy s   materskou školou v   Drietome, ktorá je vzdialená 3 km. Pedagógovia spolupracujú s   obcou pri rôznych obecných podujatiach, ako je Maškarný ples, Deň detskej radosti. Každoročne pripravujú s   deťmi program ku Dňu matiek a   k   Mesiacu úcty k   starším, ktorý prezentujú v   kultúrnom dome. Do diania v   škole zapájajú pedagógovia aj  samotných rodičov detí a   poriadajú spoločné akcie: Zdobenie veľkonočných vajíčok, Škôlkarská opekačka, Púšťanie šarkanov a pod.

Škola je otvorená počas pracovných dní od  6.45 do 15.45 hod.

Občianske združenie „Mravčeky“ pri Materskej škole Kostolná-Záriečie 18

Občianske združenie Mravčeky bolo založené dňa 31.12.2009 registráciou na Ministerstve vnútra SR.

MRAVČEKY sú dobrovoľné, komunitné, neziskové, nestranícke, záujmové občianske združenie, ktorého poslaním je zlepšovať kvalitu života detí, vytvoriť optimálny súbor podmienok a okolností, napomáhať rozvíjaniu detskej osobnosti. V súčasnosti má združenie 6 členov.

V stanovách združenia sme si určili niekoľko cieľov, z ktorých sa nám v súčasnosti vzhľadom na finančné prostriedky darí z časti plniť „vytvorenie estetického a bezpečného prostredia pre pobyt detí pri hre, aktivitách ako aj kontakte s inými deťmi v MŠ“. Našou prioritou v nasledujúcom období bude vyvíjať aktivity, ktoré by viedli k získaniu finančných prostriedkov za účelom rozvoja materskej školy a s tým súvisiace plnenie ostatných cieľov združenia.

Tlačivo: Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby. pdf 

Ako prílohu je nutné priložiť potvrdenie o zaplatení dane. Vyplnené tlačivá môžete odovzdať v materskej škole do 28.apríla 2021.

 

Kontakt na OZ:              Ing. Katarína Jaššová

                                       0905 965 680

                                 

Odkaz na FB:     https://www.facebook.com/Občianske-združenie-Mravčeky-pri-MŠ-Kostolná-Záriečie-875394702530787/?ref=hl

 

OZNAM: Zápis detí do materskej školy na školský rok 2021/2022 

                    Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy na predprimárne vzdelávanie

                    na r.2021-2022 

_______________________________________________________________________________________

 

Nasledovné tlačivo je podmienkou pre vstup dieťaťa do MŠ :

Vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka o bezinfekčnosti  (37.5 kB)